NWCS Board of Directors

董事会成员  NWCS Board of Directors 

董事会董事长:      魏成 Chen Wei

董事会副董事长:周波  Bo Zhou

董事会财务长:   史煜晖  Vivian Shi

董事会秘书长:   方煵  Timothy Fang

董事会执行董事:黄勇  Yong Huang

董事会执行董事:许励  Li Xu

董事会执行董事:梁洁  Helen Liang

董事会执行董事:潘海洪  Pauline Pan

董事会执行董事:张若虹  Annie Zhang

董事会联系邮箱: board@nwchinese.org